پيمان رسيدگي مقدماتي

قیمت ستاره دار

در زمان انجام برآورد مهندسین مشاور به عملیاتی برخورد می کند که در فهرست بهای منظم آن مناقصه شرح عملیات یا قیمت واحد ندارد که قیمت واحد و هزینه آن عملیات را آنالیز می نماید و پس از تصویب کارفرما در فهرست بهای منضم به مناقصه (قرارداد آینده) می گنجاند.این آیتم ها به آیتم های ستاره دار موسومند. از اینرو آیتم های فهرست را به نام ردیفهای پایه و آیتم های ستاره دار را به نام ردیف های غیر پایه می شناسیم.

تذکر: میزان ردیفهای غیر پایه از نظر ریالی حداکثر 20 درصد مبلغ هر رشته می باشد.( ابنیه جدا و ... )

تذکر: کارفرما بر روی قیمت واحد اقلام ستاره دار نظر می دهد

به عنوان مثال:

اگر در پروژه ای مبلغ بخش ابنیه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( که ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ آن فهرست پایه و ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ آن غیر پایه ) و مبلغ برق ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که ( ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ پایه و ۵.۰۰۰.۰۰۰ آن غیر پایه )باشد در اینصورت با توجه به اینکه عدد بدست آمده از تقسیم رقم غیر پایه به رقم کل ابنیه در این پروژه بیشتر از ۲/۰ می باشد لذا باید به کمیسیون برنامه بودجه برود و مجوز بگیرد( پروژه های عمرانی) اما در مورد برق مشکلی وجود ندارد.

سایر توضیحات در بند ۲-۶ فهرست بهای ابنیه در صفحات ۱ و ۲ مربوط به دستورالعمل کاربرد ذکر شده است.

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 14:24  توسط پيمان رسيدگي  |